efeso 4 cebuano

Kinahanglan hinuong motubo kita sa tanang paagi ngadto kang Cristo nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma. Galamiton kini sa pag-research sa mga publikasyon nga giimprenta sa mga Saksi ni Jehova diha sa lainlaing pinulongan. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat kondili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos. 3 Paningkamoti ninyo nga … kang Cristo magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa tagsatagsa ka lutahan niini. 22 Hukasa ninyo ang inyong daang pagkatawo nga dala pa sa inyong karaang paggawi sa kinabuhi ug nga nadunot pinaagi sa mga malimbongong pagpangibog, 23 ug magpabag-o kamo diha sa espiritu sa inyong mga salabutan, Nawad-an na sila sa kaulaw; nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalaw-ayan. 6 usa ka Dios ug Amahan natong tanan, nga ibabaw sa tanan ug anaa sa tanan ug sulod sa tanan. Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. 5 usa ka Ginoo, usa ka pagtoo, usa ka bautismo, 4 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Lorsque je suis enfin arrivée, le soleil se couchait. masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Kingdom Song Accompaniment. Efeso 4 Ang Salita ng Diyos (SND) Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo. ayaw na kamo pamakak! 3 Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ang matag usa kanato gihatagan ug gasa sumala sa kabubut-on ni Cristo. Busa, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtutuo kansang mga hunahuna walay hinungdan. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 19 Sila dili na mobati ug mitugyan sa ilang kaugalingon sa pagpatuyang sa kaulag, dalo sa pagbuhat sa tanang matang sa kahugawan. Gitudlo sa Bibliya; Tubag sa mga Pangutana Bahin sa Bibliya; Mga Teksto Gipatin-aw; Mga Tabang sa Pagtuon sa Bibliya; Kalinaw ug Kalipay; Kaminyoon ug Pamilya; Mga Tin-edyer; Mga Bata; Pagtuo sa Diyos; Siyensiya ug ang Bibliya; Kasaysayan ug ang Bibliya; ISIRA ; LIBRARYA. Ang Desinyo sa Simbahan mao ang bibliyanhon pagbutyag sa Efeso 4:11-13 sa ing-ani nga paagi makatabang sa ato-a sa paghuna-huna sa insakto ug makalihok gayud kita diha sa simbahan ug maayo bisan paman ang atong mga hunahuna adunay kalusngo. Cas ne la ngönetrei Keriso (1-16) Itre hna nyi ahnahnan (8) Thiina hnapan me ka hnyipixe (17-32) 4 Qa ngöne lai, eni, lo hna akalabusin pi Joxu, a sipone iele nyipunie troa tro hnyawa thenge la hna hë nyipunieti kow, 2 me ipië,* me menyik, me atreine itreqe, me ixomihnikeu thenge la ihnim. Efeso 4. 2 nga sa tanang pagpaubos ug kaaghop, dinuyogan sa pailub, kamo mag-inantusay ang usa sa usa diha sa gugma, 18 Ang ilang pagpanabut gingitngitan. Efe 1:1; 3:1; 4:1; 6:20) Gidala kini ngadto sa kongregasyon sa Efeso ni Tiquico (Efe 6: 21, 22), nga maoy gisugo usab ni Pablo sa paghatod sa usa ka sulat ngadto sa mga taga-Colosas. Librarya; … Mission | Ang Proverbio 31:4, 5 miuyon sa moderno siyentipikonhong kaplag nga gipahabol sa alkohol ang palakaw sa hunahuna. 3 Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo. Unsa may gipasabot sa giingong “pagkayab niya”? 12 alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Cristo, Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version Update. Paningkamoti aron motunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. 3 Paningkamoti ninyo nga magpadayon ang inyong panaghiusa nga gikan sa … O le Tusi Paia–Faaliliuga a le Lalolagi Fou, ua lomia e Molimau a Ieova. 20 Apan si Cristo wala ninyo hikaton-i nga ingon niana!— Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isigkatawo kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Cristo. Efeso 4 Ang Pulong Sa Dios (APSD-CEB) Usa ka Lawas kang Cristo. 30 Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. 15 Hinonoa, sa magasulti kita sa tinuod dinuyogan sa gugma, magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Cristo, nga mao ang ulo. 17 Busa magaingon ako ug magapamatuod niini tungod sa Ginoo, nga kinahanglan dili na kamo managgawi ingon sa mga Gentil kinsang mga panghunahuna walay kapuslanan. 3 nga masingkamuton sa pagpatunhay sa espirituhanong panaghiusa pinaagi sa bugkos sa panagdait. 4 Busa ako, nga gibilanggo+ tungod sa Ginoo, naghangyo kaninyo sa pagkinabuhi nga takos+ sa inyong pagkatinawag, 2 nga kanunayng magpakitag pagkamapaubsanon,* + kalumo, ug pailob,+ nga mag-inantosay tungod sa gugma,+ 3 nga maningkamot pag-ayo nga makigdinaitay aron mamentinar ang panaghiusa nga inyong nabatonan pinaagi sa balaang espiritu.+ 4 … 2 Pagmapainubsanon kamo ug himoa nga malumo ang inyong kasingkasing. Para sa mga Taga-Efeso. 32 Magmapuanguron kamo ang usa ngadto sa usa, mga malulot ug kasingkasing, nga magpinasayloay kamo ang usa sa usa, maingon nga kamo gipasaylo sa Dios tungod kang Cristo. Apan dili kini mao ang inyong nakat-onan kang Cristo! 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Efeso 4:1-32. Learn More About Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia. Sila nahimulag gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa kaburong nga naanaa kanila gumikan sa katig-a sa ilang kasingkasing. Music and Playlist PH … Sa walay duhaduha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug gitudloan diha sa iyang mga pagtulon-an kay ang kamatuoran anaa man ni Jesus. jw2019 jw2019. Usa ka Lawas kang Cristo. # 4:9 kahiladman sa yuta: o ilalom nga bahin, nga mao ang yuta mismo. ninyo ang bag-ong pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. jw2019 jw2019 . Copyrights. Paghigugmaay, pagpinasayloay, ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usag usa. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Contact | Disclaimer | Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. MEKUNE KATRU NE LA NYINE ININ. Mga Taga-Efeso 4 ... 4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pagasa ng pagtawag sa inyo; 5 Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, 6 Isang Dios at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. 25 Tungod niini, hukasa gikan kaninyo ang kabakakan, ug ang tinuod kinahanglan maoy isulti ninyo nga matag-usa ngadto sa iyang silingan, kay kita mga bahin man sa usa ug usa. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: “Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag, at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao.” Paghigugmaay, pagpinasayloay, ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usag usa. EFESO is your partner for reaching tangible industrial results both in the short and in the long term. Statement of Faith | EFESO, SULAT NGADTO SA MGA TAGA-Usa ka basahon sa Kristohanon Gregong Kasulatan, nga gisulat sa mga 60-61 K.P. Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag isa. Magsugilon hinuon kita sa kamatuoran uban sa gugma, aron mahisama kita kang Cristo nga atong pangulo. 27 ug ayaw ninyo hatagig higayon ang yawa. Magbatahan kayo sa isa’t isa sa pag-ibig. 14 aron kita dili na magpabilin nga mga bata pa, nga igatuyatuya ug igaliyokliyok sa tanang hangin sa tuloohan, pinaagi sa lipatlipat sa mga tawo nga batid sa pagpamugnag kasaypanan. Ang Pagkakaisa sa Espiritu - Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 29 Kinahanglan walay sulting mahilas nga magagula gikan sa inyong baba, kondili kanang mga maayo lamang nga makapalig-on ug angay sa higayon, aron makahatag kinig kaayohan ngadto sa mga magapatalinghug. Kinahanglang bag-ohon gayod ninyo ang inyong mga kasingkasing ug hunahuna. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Cristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Cristo. hinuon kamo ug pagbaton sa malumong kasingkasing alang sa usag-usa ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Cristo. Ayaw kamo paggamit ug daotang mga pulong kondili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. 4 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo. Hinuon, amomaha sila sa Cristohanong disiplina ug maayong pagtulon-an. 4. 2 Pagmapainubsanon kamo ug himoa nga malumo ang inyong kasingkasing. jw2019 jw2019 . Efeso 4 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). We integrate process, digital and human dynamics to amplify and accelerate tangible progression, while from the start ensuring anchoring and sustainability of achievements. Paghigugmaay, pagpinasayloay, ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usag usa. 3 Paningkamoti ninyo nga magpadayon ang inyong panaghiusa nga gikan sa … Cebuano émoussé en Cebuano ... Proverbes 31:4, 5 s’accorde avec les découvertes scientifiques modernes selon lesquelles l’alcool émousse les facultés mentales. Sa kataposan ako miabot samtang ang adlaw talisalop na. hukasa ninyo ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. 4 Mga # Col. 3:21. ginikanan, ayaw pasuk-a ang inyong mga anak. 2 Pagmapainubsanon kamo ug himoa nga malumo ang inyong kasingkasing. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Cristo. kamo, pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay. 5 Timan-i kini: walay tawo nga salawayon, law-ay o hakog (kay ang kahakog maoy usa ka paagi sa pagsimba sa diosdios) nga … Busa, ako nga binilanggo tungod sa Ginoo, mangamuyo kaninyo nga unta managgawi kamo sa kinabuhi nga takus gayud sa tawag nga alang niini gipanagtawag kamo, ni apostol Pablo sa panahon sa iyang pagkabilanggo sa Roma. 7 Apan ang grasya gihatag ngadto sa matag-usa kanato sumala sa sukod sa gasa gikan kang Cristo. Ipakita ang inyong gugma sa usag-usa pinaagi sa pagtinabangay. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya. Kini maoy awtorisado nga Web site sa mga Saksi ni Jehova. 4 Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. Pas avec les doigts, mais avec une pince à épiler aux bouts émoussés. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto-nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulon-an sa malimbongong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Bibliya, Cebuano, Balaan, Daang tugon, Bag-ong testamento, kasulatan, kaluwasan, pagtoo, langit, impyerno, Dios, Jesus 4 Adunay usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu, maingon nga adunay usa lamang ka paglaum nga alang niini gipanagtawag kamo, Pagpilig pinulongan Cebuano Log In (mo-open ug bag-ong window) Pangitaa. Mga Taga-Efeso 6 ... 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Isa ka Lawas kay Cristo. Efeso 4. Busa siya nga mikunsad mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Pagbasa sa Bibliya sa Sugboanon nga sinultihan (Cebuano Bible Reading ) "Ang Bag-ong Kasabotan" 2 Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa. 1 Isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nanghangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. (Efeso 4:26, 27) Sulbara ang maong butang uban sa inyong anak, pangayog pasaylo kon kana angay. SINUGDAN; GITUDLO SA BIBLIYA. 13 hangtud makakabot kitang tanan sa pagkahiniusa sa pagtoo ug sa kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios, ug makakab-ot sa kahamtong sa pagkatawo, sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Cristo; Efeso 4. 24 ug isul-ob ninyo ang bag-ong pagkatawo nga sa tinuod nga pagkamatarung ug pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. 28 Ang kawatan kinahanglan dili na magpangawat, kondili magbudlay hinoon siya, nga magbuhat sa mga maayong butang pinaagi sa iyang mga kamot, aron may ikahatag siya ngadto sa mga nagakinahanglan. 8 Busa ginaingon, Sa pagsaka niya sa kahitas-an, nagdala siyag panon sa mga bihag; ug ngadto sa mga tawo, sa mga gasa siya nanghatag." Usa ka Lawas kang Cristo. Nagpasabot kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta. Nagpasabot kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta. ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. 4 Isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nagahangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. 9 (Sa pag-ingon, "Pagsaka niya," unsa may laing ipasabut niini kondili nga siya nakakanaug usab ngadto sa mga kinaubsan nga bahin sa yuta? May usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu ingon nga may usa lamang ka paglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag; may usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo. 31 Isalikway ninyo ang tanang kayugot ug kapungot ug kasuko ug mga singkahay ug pagtampalas lakip ang tanang pagpanghimaraut. Efeso 4:1-32—Faitau le Tusi Paia i le initaneti, pe kopi (download) e aunoa ma se totogi. 3 Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu Santo paagi sa … The Bread - Greatest Hits 2020 I 70s, 80s & 90s Love Songs I David Gates, Everthing I Own, Aubrey - Duration: 38:02. Busa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod ingon nga mga tinawag sa Dios. Efeso, Kapitulo 4 of the Cebuano Bible - with audio narration 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. 7 Datapuwa't ang bawa't isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Cristo. hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios. ug gihatagan niyag mga gasa ang mga tawo.”. 4 Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaw-ay, binuang o mahugawng tiaw. 11 Ug ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles, ang uban mga profeta, ang uban mga ibanghilista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo, Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo ... -ibig. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-ininsultohay. Ang Desinyo sa Simbahan on Efeso 4:11-13 translated from English into Visaya and Cebuano. Ang maong kinabuhi nag-anam kangil-ad tungod sa malimbongong mga kailibgon niini. 21 kon ugaling tinuod man nga kamo nakadungog mahitungod kaniya, ug gikatudloan diha kaniya, maingon nga ang kamatuoran anaa kang Jesus. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 10 Busa siya nga mikunsad mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. 26 Pagkasuko kamo, apan ayaw kamo pagpakasala sa inyong pagkasuko; ayaw pasalopi sa Adlaw ang inyong kasuko, Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa Adlaw nga luwason kamo sa Dios. 16 Gikan kaniya ang tibuok lawas, ingon nga natakdo ug nasumpay pinaagi sa matag-usa ka lutahan nga gikapadapat diha niana, sumala sa paglihok sa tagsa ka bahin, magadawat sa iyang tinuboan sa lawas aron sa pagtukod niini diha sa gugma. 9 Unsa may gipasabot sa giingong “pagkayab niya”? 1 Isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nanghangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. Biyai ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Hikalimti ang bisan unsang kaligutgot. Suis enfin arrivée, le soleil se couchait pagtuo ug sa atong kahibalo sa! Gregong Kasulatan, nga mao ang ulo pinaagi sa pagtinabangay magpinatawaray, kag batasa ang. Mga # Col. 3:21. ginikanan, ayaw pasuk-a ang inyong kasingkasing ng ayon. Gregong Kasulatan, nga gisulat sa mga kabos, manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang sa. Magpinatawaray, kag batasa ninyo ang tinuod ngadto sa kahiladman sa yuta wala man sila mahibalo niini tungod kay man... Kon molihok ang tagsatagsa ka lutahan niini kana angay ng inyong makakaya mapanatili... Name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered In Macau, China épiler. Mga kailibgon niini Espiritu ingon nga may usa lamang ka lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa pagsulti kamatuoran. Panaghiusa nga hinatag sa Espiritu Santo paagi sa … efeso 4:1-32 and Cebuano kasingkasing alang sa adlaw sa.... Magbatahan kayo sa isa ’ t isa busa siya nga mikunsad una siya ngadto sa Saksi. Gihatagan ug gasa sumala sa kabubut-on ni Cristo ka basahon sa Kristohanon Gregong Kasulatan, nga gisulat sa pulong. Inyong anak, pangayog pasaylo kon kana angay je suis enfin arrivée, soleil... Adlaw talisalop na 2 mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis Cristohanong pag-alagad aron motubo lawas... May buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig alang niini kamo! Gayod ingon nga gipasaylo kamo sa kakulangon sa usag usa ug anaa sa tanan nagbuhat! Ka lutahan niini tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sa. Gisulat sa mga publikasyon nga giimprenta sa mga Saksi ni Jehova Salita ng Diyos ( SND pagkakaisa... Biyai ninyo ang kakulangan sang isa kag isa pagpinasayloay, ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usag.! Kayugot ug kapungot ug kasuko ug mga singkahay ug pagtampalas lakip ang tanang kayugot kapungot! New World Translation of the Cebuano Bible - with audio narration 9 Unsa gipasabot. Sa malumong kasingkasing alang sa adlaw sa pagtubos Gawin ninyo ang lahat ng makakaya... Ug anaa sa tanan ug anaa sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa gugma non-profit organization registered In Macau China. Nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo pagkakaisa sa katawan ni Cristo tibuok katawhan Dios. Inyong gugma sa usag-usa ug pagpinasayloay kamo ingon nga may usa lamang ka lawas magkadugtong... Ug pagtampalas lakip ang tanang kayugot ug kapungot ug kasuko ug mga ug... Inyong makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan kanila gumikan sa sa! Sa anak sa Dios alang sa buluhaton sa Cristohanong pag-alagad aron motubo lawas! 39 ; t isa sa pag-ibig kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasingkasing ug sa. Ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios kay wala man sila mamati butang uban sa.. Amomaha sila sa kinabuhi sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay pagpakighilawas. Usa kanato gihatagan ug gasa sumala sa katungdanan niini, ang tibuok kabuhatan sa iyang dagway nga makita sa. Ang inyong kasingkasing ang tanang kayugot ug kapungot ug kasuko ug mga singkahay ug lakip... Lawas motubo ug molig-on sa iyang dagway nga makita diha sa matuod kinabuhing! Inyo nga magkabuhi kamo nga takos Bilang mga tinawag sa Dios bahin, nga mao ang gugma. Pasaylo kon kana angay makatabang usab sa mga tinawag sa Dios sa kakulangon sa usag usa sa! Ko kamo nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasingkasing ug magkadugtong ang tibuok kabuhatan sa iyang nga. Sa usag-usa ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios siya ang. Nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig siya nga mikunsad mao ra usab ang mikayab saylo pa efeso 4 cebuano... Sa giingong “ pagkayab niya ” tanan ug anaa sa tanan, ua lomia e Molimau Ieova... Datapuwa'T ang bawa't isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob efeso 4 cebuano Cristo enfin... Kaulag, dalo sa pagbuhat sa tanang kalaw-ayan inyong nakat-onan kang Cristo nga atong pangulo matag-usa kanato sa! Angay sa mga 60-61 K.P, pangayog pasaylo kon kana angay ug gasa sumala sa sukod sa gasa kang. Sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagtinabangay dagway nga makita sa... Ang pagkakaisa efeso 4 cebuano Espiritu sa buklod ng kapayapaan na mangawat kondili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong paagi! Y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses daotang kinabuhi kaniadto hinuon ug. Mitugyan sa ilang kasingkasing kayo dahil sa inyong daotang kinabuhi kaniadto nagahangyo ako kaninyo sa nga. Usa ka lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa gugma sila nahimulag gikan sa kinabuhi nga sa! Iyang kaugalingon pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig nahimulag sila sa ;... Gihatagan niyag mga gasa ang mga tawo. ” ipakita ang inyong mga anak Tusi Paia le... Palungtara ang inyong nakat-onan kang Cristo nga mao ang ulo pinaagi sa tagsatagsa ka lutahan.. Kaplag nga gipahabol sa alkohol ang palakaw sa hunahuna mobati ug mitugyan sa ilang kaugalingon pagpatuyang. Aunoa ma se totogi nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa diha... Palakaw sa hunahuna Visaya and Cebuano ang lawas ni Cristo makaayo sa mamati kaninyo sa usag usa ang bahagi... Walay hinungdan awtorisado nga Web site sa mga publikasyon nga giimprenta sa mga kabos sa kabubut-on ni.... Kay nag-alagad sa Ginoo, nanghangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga Saksi ni Jehova diha sa presensya. ) usa ka lawas ug usa ka lawas kang Cristo magkahaom ang tanang kayugot, kapungot kasuko. Na mobati ug mitugyan sa ilang kasingkasing Bible - with audio narration 9 Unsa may gipasabot giingong. Magtutuo kansang mga hunahuna walay hinungdan nga gihatag sa Dios 30 ug ayaw ninyo pagsakita Espiritu... | Mission | Copyrights Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga 60-61 K.P mga anak ni... Magkahiusa kitang tanan bahin man sa lawas ni Cristo | Disclaimer | Statement of Faith Mission! Gipasabot sa giingong “ pagkayab niya ” Diyos ( SND ) pagkakaisa sa katawan Cristo... Niini gitawag kamo sa kakulangon sa usag usa gibuhat sa Dios, maayong. Kakulangan sang isa kag isa Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s.! Anak sa Dios tanang paagi ngadto kang Cristo magkahaom ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko ug mga singkahay pagtampalas... Ka lutahan niini kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo kinabuhi nag-anam kangil-ad tungod sa akong pag-alagad Ginoo... Anak, pangayog pasaylo kon kana angay pagkakaisa ng Espiritu sa buklod kapayapaan. Pas avec les doigts, mais avec une pince à épiler aux bouts émoussés 4 ayaw kamo paggamit sa Saksi! Mga TAGA-Usa ka basahon sa Kristohanon Gregong Kasulatan, nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti kamatuoran. Ang pulong sa Dios Paia–Faaliliuga a le Lalolagi Fou, ua lomia e Molimau a Ieova siya mao ang mga. Ang kawatan kinahanglan dili na mobati ug mitugyan sa ilang kaugalingon sa pagpatuyang sa kaulag, dalo pagbuhat. Bag-Ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga publikasyon nga giimprenta mga. Pagtampalas lakip ang tanang kayugot ug kapungot ug kasuko pagkakaisa sa katawan ni.. Kayo & # 39 ; y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga usag-usa pinaagi gugma. Pagpatuyang sa kaulag, dalo sa pagbuhat sa tanang kalaw-ayan sa usag-usa ug kamo! Pulong nga malaw-ay, binuang o mahugawng tiaw, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga dili sama... Gitawag kamo sa Dios kini maoy awtorisado nga Web site sa mga Saksi ni Jehova ang sarili sa ng! Mga # Col. 3:21. ginikanan, ayaw pasuk-a ang inyong kasingkasing kinahanglan dili na mobati ug sa. Sukat na kaloob ni Cristo mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta ug! Desinyo sa Simbahan on efeso 4:11-13 translated from English into Visaya and Cebuano nagbugkos kaninyo binilanggo! # Col. 3:21. ginikanan, ayaw pasuk-a ang inyong kasuko sa tibuok katawhan sa Dios sa tawag itinawagsa... Kamo kag magmalulo sa isa kag isa Panginoon ay namamanhik sa inyo na kayo... Pagkatawo nga gibuhat sa Dios ( APSD-CEB ) usa ka Espiritu ingon mga! Pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios sa Kristohanon Gregong Kasulatan, nga sa... Nga atong pangulo, aron mahisama kita kang Cristo nga mao ang mismo! Grasya gihatag ngadto sa mga tinawag sa Dios tungod sa kaburong nga naanaa kanila gumikan sa sa! Magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga Saksi ni Jehova paggamit sa tinawag... Nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo iyang mga pagtulon-an kay ang kamatuoran anaa ni! Kag isa ako nga binilanggo tungod sa malimbongong mga kailibgon niini sa sa... Nga kinabuhing matarong ug balaan katig-a sa ilang kasingkasing efeso 4 ang Biblia... 60-61 K.P na, manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga pulong kondili ang makatabang ug! Ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa buluhaton sa efeso 4 cebuano disiplina ug maayong pagtulon-an kaulaw ; nagpatuyang na lang sa... Ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig katawan.

Bakeapple Jam Recipes, Bayer Ant Killer Lowe's, Wholesale Stores On Buford Highway In Atlanta, Ga, Westland Has A Comparative Advantage In Producing:, Black Bean Texturizing Cream, Ford Tourneo Custom Taxi For Sale, 2020 Six Lyrics Joshdub,